SAP2000 版本与特性
 用户界面
基本版
增强版
高级版
巅峰版
      可定制的图形用户界面
      DirectX 图形模式
      多视图窗口
      快速导航和数据管理
 建模功能
基本版
增强版
高级版
巅峰版
      模型规模(限 1500 个节点)
      模型规模(无限制)
      模型查看
            对象模型视图
           分析模型视图
      多种建模模板
      多轴网系统定义
      平面视图和立面视图
      交互式数据库编辑
      隔板约束定义
      网格剖分工具
           自动边约束
 结构组件
基本版
增强版
高级版
巅峰版
        节点
      框架(梁/柱/支撑)
           截面属性
           截面设计器
           变截面
      索
      钢束
        壳
      实体
      连接单元
      弹簧
      非线性连接单元(缝和钩)
      非线性连接属性(塑性/阻尼器/隔震器)
      索(非线性悬链线)
      框架-非线性拉/压限值
      非线性框架铰
      非线性分层壳
 加载功能
基本版
增强版
高级版
巅峰版
      自动侧向荷载
           地震荷载
           风荷载
           移动荷载
      波浪荷载
      用户指定荷载
           集中力/集中力矩
           位移荷载
           温度荷载
           应变荷载
           孔隙压力
      点荷载/线荷载/梯形荷载/面荷载
      开敞式结构风荷载
 分析功能
基本版
增强版
高级版
巅峰版
      SAPFireTM 分析引擎
           特征向量法
           里兹向量法
           多线程 64 位求解器
      静力分析
      动力分析
           模态分析
           反应谱分析
           线性的模态时程
           线性的直接积分时程分析
      屈曲分析
      P-Delta 分析
      Pushover 分析
      阶段施工分析
           基于初始状态的单阶段分析
           改变截面和指定
           多阶段分析
           时变刚度
           徐变和收缩
      功率谱密度分析
      稳态分析
      非线性分析
            非线性屈曲分析
            快速非线性分析(FNA 法)
            直接积分时程分析
            材料非线性(框架,铰,连接单元)
            几何非线性(大位移效应)
      目标力
      超静定分析
      荷载组合
      活动模型
 设计功能
基本版
增强版
高级版
巅峰版
      交互式设计功能
      钢结构设计
      混凝土结构设计
      铝结构设计
      冷弯框架设计
      自动选择列表
 输出与显示
基本版
增强版
高级版
巅峰版
      变形形状
      内力图
      广义位移
      截面切割
      虚功图
      表格输出
      动画视频
 导入与导出
基本版
增强版
高级版
巅峰版
      BIM产品交互
            AutoCAD® 和 BricsCAD®
            Revit®
            Tekla
            IFC
      CIS/2
      API (应用程序编程接口) 功能
           支持多个编程语言
           创建自定义插件
           跨产品开发

用户登录

用户名:

密码:

×